Rozliczenie podatku dochodowego przez sportowców

dodano: 2015-10-06

Koszty uzyskania przychodów.

Wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji prawa podatkowego przez organy podatkowe i samych podatników budziło do jakiego źródła przychodów powinny zostać zaliczone dochody sportowców – czy jest to działalność wykonywana osobiście, czy jest to działalność gospodarcza. Odpowiedzi na te pytania mają niebagatelne znaczenie, bowiem od nich zależy sposób opodatkowania, w szczególności chodzi tu o ustalenie kosztów uzyskania przychodów oraz stawki podatkowej.

W przypadku działalności gospodarczej nie mamy bowiem do czynienia ze zryczałtowanymi kosztami uzyskania przychodów – kosztem uzyskania przychodów w tym wypadku może bowiem być wszystko, co przyczynia się do osiągnięcia przychodów. Natomiast w przypadku działalności wykonywanej osobiście koszty uzyskania przychodów zazwyczaj określane są w sposób zryczałtowany – w wysokości 20% uzyskiwanych przychodów.

Progi podatkowe czy podatek liniowy ?

Poza sposobem ustalania kosztów uzyskania przychodów odmienny jest również sposób ustalania stawki podatkowej dla dochodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście oraz działalności gospodarczej. W przypadku działalności wykonywanej osobiście stawka podatkowa ustalana jest z uwzględnieniem skali podatkowej, czyli w zależności od wysokości dochodów może wynosić 18% lub 32%. Z kolei w przypadku działalności gospodarczej podatnik może wybrać opodatkowanie wg stawki liniowej – czyli 19%.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 1/15), z której wynika, że przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kiedy sportowiec może rozliczyć swój PIT jak przedsiębiorca?

Sąd w swoim orzeczeniu wskazał na warunki, jakim powinna odpowiadać działalność sportowców, którzy chcą rozliczać ją tak, jak przedsiębiorca rozlicza prowadzenie działalności gospodarczej. Aby to ustalić należy kierować się definicją działalności gospodarczej znajdującą się w ustawie od podatku dochodowym od osób fizycznych. Z definicji tej wynika, że działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, mi. in.: usługowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, działalność taka powinna być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a przychody z tej działalności nie powinny być zaliczane w myśl przepisów ustawy do innych niż działalność gospodarcza źródeł. Jeżeli działalność prowadzona przez sportowca spełnia warunki określone w tej definicji to przychody z niej wynikające mogą zostać zaliczone do źródła – działalność gospodarcza.

Kiedy sportowiec nie może rozliczyć swojego PIT-u jak przedsiębiorca?

Sąd wskazał również sytuacje, w których dochody sportowców nie mogą zostać zaliczone do dochodów z działalności gospodarczej. Mianowicie z ustawy o podatku dochodowym wynika, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli więc działalność prowadzona przez sportowca spełnia powyższe przesłanki to dochody z niej uzyskiwane nie mogą zostać zaliczone do dochodów z działalności gospodarczej.Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia