Weryfikacja cen transferowych

dodano: 2016-02-18

Jak podaje Ministerstwo Finansów w roku 2016 jednym z priorytetowych zadań organów podatkowych będzie weryfikacja cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Regulacje prawne dotyczące cen transferowych obejmują kilka zagadnień, do których należą m. in. obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz ustalanie właściwych warunków na których przebiegać będą transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Definicję podmiotów powiązanych znaleźć możemy w treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w pewnym uproszczeniu powiedzieć można, że są to podmioty pomiędzy którymi istnieją określone więzy osobowe lub kapitałowe.

Podmioty powiązane częstokroć dokonują pomiędzy sobą transakcji na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, warto zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiego postępowania. Zgodnie z przepisami, jeżeli pomiędzy podmiotami powiązanymi zostanie dokonana transakcja której warunki będą się różniły się od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, a skutkiem tego podatnik nie wykazuje lub wykazuje dochody niższe niż od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie istniały, to organy podatkowe mogą dokonać oszacowania dochodu podatnika oraz określić wysokość podatku bez uwzględniania warunków wynikających z istniejących powiązań.

Przepisy określają również sytuacje, w których podmioty powiązane mają obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji opisującej dokonywane pomiędzy nimi transakcje. W dokumentacji takiej powinny się znaleźć:

  1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte przez nie aktywa i podejmowane ryzyko);
  2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
  3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
  4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
  5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
  6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń, w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Sporządzenie takiej dokumentacji jest niezwykle istotne, bowiem w przypadku kiedy organ podatkowy oszacuje dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji z podmiotami powiązanymi, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

Na koniec warto wspomnieć, że od niedawna obowiązkiem sporządzania dokumentacji w zakresie cen transferowych objęte zostały również umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy dotyczące wspólnego przedsięwzięcia. Obowiązek ten obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro (w przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie).
Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia