Audyt podatkowy

Usługi audytu podatkowego świadczone przez doradców naszej kancelarii obejmują przede wszystkim weryfikację rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Audyt opiera się na szczegółowej analizie dokumentacji źródłowej i obejmuje w szczególności:

W zakresie podatku od towarów i usług:

 • analizę i weryfikację deklaracji podatkowych VAT-7, ewidencji podatkowych – rejestr podatku należnego i naliczonego (weryfikacja ich treści merytorycznej),
 • weryfikację i analizę dokumentów źródłowych (faktury, faktury korygujące dotyczące zakupów i sprzedaży, dokumenty SAD, umowy cywilnoprawne, korespondencja handlowa),
 • ocenę prawidłowości formalnej wystawionych dokumentów sprzedaży (zgodność z przepisami ustawy),
 • ocenę prawidłowości ujęcia w ewidencji wystawionych faktur i faktur korygujących,
 • ocenę prawidłowości rozpoznawania obowiązku podatkowego – zasady ogólne i szczególne,
 • ocenę prawidłowości zastosowanych stawek i wykonania innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • weryfikację powiązania kwot podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną oraz prawidłowość momentu odliczenia podatku naliczonego i ujęcia dokumentów źródłowych w rejestrze podatku naliczonego,
 • zagadnienie korekty podatku z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

 • analizę prawidłowości ustalania przychodów: przychody stanowiące i nie stanowiące przychodów dla celów podatkowych,
 • weryfikację momentu uznania przychodów za przychody należne – realizacja zasady memoriału podatkowego w zakresie przychodów w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą, a także weryfikację przychodów rozliczanych okresem rozliczeniowym i rozpoznawanych na zasadzie kasowej,
 • weryfikację rozwiązywania rezerw na należności oraz umorzenia zobowiązania,
 • analizę prawidłowości opodatkowania odsetek oraz oprocentowania od należności,
 • weryfikację prawidłowości ustalania i rozliczania kosztów uzyskania przychodu - koszty stanowiące i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z weryfikacją prawidłowości ich ujęcia w księgach rachunkowych i sposobu ich dokumentowania,
 • weryfikację korekty kosztów uzyskania przychodów – art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozliczania zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • analizę wybranych umów cywilnoprawnych - skutki w podatku dochodowym,
 • analizę kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za badany okres.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia