Obszar praktyk

POMOC PUBLICZNA 
  
Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych realizujących projekty finansowane ze środków unijnych, jak i organów administracji publicznej. Oferowane wsparcie obejmuje obsługę polskich i zagranicznych przedsiębiorstw planujących skorzystanie z zachęt inwestycyjnych, włączając w to podejmowanie lub rozszerzanie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, inne ulgi podatkowe oraz dotacje bezpośrednie. Doradzamy również przedsiębiorcom ubiegającym się o wsparcie z funduszy strukturalnych stanowiące pomoc publiczną, a także w zakresie rządowych programów wsparcia realizowanych za pośrednictwem banków lub instytucji finansowych. W odniesieniu do planowanej pomocy, pomagamy w przygotowaniu wniosków o udzielenie pomocy oraz w odpowiednim ustrukturyzowaniu warunków planowych transakcji w celu wykazania spełnienia warunków dopuszczalności pomocy. Prowadzimy doradztwo dotyczące postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską w zakresie planowanej pomocy, pomocy udzielonej niezgodnie z prawem oraz zwrotu pomocy. 

PODATKI MAJĄTKOWE 

Usługi Kancelarii w zakresie podatków majątkowych obejmuje kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie podatków majątkowych. Pomagamy spółkom kapitałowym zaplanować restrukturyzację (połączenie, podział, przekształcenie) w taki sposób aby zoptymalizować obciążenia z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych. Analizujemy czynności związane z tworzeniem spółek kapitałowych i osobowych tak aby prawidłowo rozpoznać w jakim zakresie powstaje obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy właściwie ustalić opodatkowanie transakcji kupna – sprzedaży i innych umów cywilnoprawnych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Analizujemy czynniki mogące wpływać na wartość rynkową przedmiotu transakcji. Analizujemy czynności cywilnoprawne pod kątem opodatkowania podatkiem VAT lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oferowane przez naszą Kancelarię wsparcie kierowane jest również do osób fizycznych, które nabyły spadek lub innego rodzaju nieodpłatne świadczenia. Nasi kliencie uzyskają rzetelną informację na temat opodatkowania uzyskanego przez nich nieodpłatnie przysporzenia takiego jak darowizna, renta, służebność itp. Reprezentujemy podatników w toku postępowań w sprawach z zakresu dochodów z nieujawnionych źródeł. Podatek dochodowy należny od dochodów z nieujawnionych źródeł jest szczególnie uciążliwy – obciąża go wysoka 75% stawka. W związku z tym kontrolowani podatnicy oczekują w toku tych postępowań rzetelnego wsparcia ze strony doradcy podatkowego i takie wsparcie oferuje nasza kancelaria.            

OPTYMALIZACJA W ZAKRESIE VAT  
 
Zespół ekspertów odpowiedzialny za ofertę w obszarze optymalizacji podatku VAT od lat zajmuje się doradztwem w zakresie podatku VAT. Oferowane wsparcie obejmuje podmioty z różnych branż gospodarki. Nie tylko identyfikujemy ryzyka podatkowe, ale także proponujemy rozwiązania, których celem jest ograniczenie tego ryzyka i optymalizacja podatkowa. W zakres kompleksowej oferty przygotowaliśmy pakiet usług w zakresie podatku VAT, który obejmuje: 
- weryfikację dokumentów pod kątem wskazania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych itp. od jakich można ten podatek odzyskać; - opracowanie wstępnych informacji finansowych dotyczących inwestycji, od których przysługuje zwrot podatku VAT; - przygotowanie, sporządzenie i pomoc w prawidłowym złożeniu odpowiednich deklaracji, uzasadnień korekt deklaracji i wniosków o zwrot podatku do urzędów skarbowych; 
 - pomoc w przeszkoleniu pracowników pod kątem samodzielnego naliczania i odliczania podatku VAT dla gminy; 
 - pomoc w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego z zakresu ujętego w korektach deklaracji VAT.   
Proponujemy Państwu współpracę w zakresie profesjonalnego doradztwa i audytu, mającego na celu analizę dokumentacji podatkowej, pod kątem ustalenia prawidłowego sposobu opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym, w zależności od efektów analizy, oferujemy możliwość reprezentowania Państwa interesów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, celem odzyskania nadpłaconego podatku VAT. Żeby prawidłowo ustalić wysokość podatku konieczna jest rzetelna analiza stanu faktycznego konkretnych sytuacji i zdarzeń, analiza regulacji prawnych – zarówno prawa polskiego, jak i wspólnotowego – oraz orzecznictwa sądów wspólnotowych w podobnych kwestiach. Działania naszej Kancelarii mają charakter praktyczny i polegają na wypracowaniu najlepszych rozwiązań w oparciu o uzyskane informacje i analizę dokumentów. 

POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 

Postępowanie przed organami podatkowymi i/lub sądami administracyjnymi jest nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej konieczność taka pojawia się w przypadku kon­tro­li po­dat­ko­wych i skar­bo­wych. Doradcy po­dat­ko­wi Kancelarii wspie­ra­ją klien­tów w kon­tak­tach i spo­rach z or­ga­na­mi po­dat­ko­wy­mi i skar­bo­wy­mi po­cząw­szy od eta­pu kon­tro­li, aż do po­stę­po­wa­nia przed są­da­mi ad­mi­ni­stra­cyj­ny­mi. Na­sze usłu­gi obej­mu­ją: po­moc w trak­cie kon­tro­li po­dat­ko­wych i skar­bo­wych, w tym kon­tak­ty z kon­tro­lu­ją­cy­mi oraz przy­go­to­wy­wa­nie pism i wy­ja­śnień; re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów w po­stę­po­wa­niach przed Izba­mi Skar­bo­wy­mi i Cel­ny­mi zmie­rza­ją­cy­mi do uchy­le­nia lub zmia­ny de­cy­zji wy­da­nej w I in­stan­cji; przy­go­to­wy­wa­nie i skła­da­nie skarg do są­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych na de­cy­zje Izb Skar­bo­wych i Cel­nych, jak rów­nież przy­go­to­wy­wa­nie skarg ka­sa­cyj­nych i re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów przez Na­czel­nym Są­dem Ad­mi­ni­stra­cyj­nym; po­moc w opra­co­wa­niu we­wnętrz­nych pro­ce­dur na wy­pa­dek po­stę­po­wa­nia lub kon­tro­li po­dat­ko­wej; przy­go­to­wa­nie wnio­sków o uzy­ska­nie lub zmia­nę pi­sem­nych in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów pra­wa po­dat­ko­we­go. Również po wydaniu decyzji podatkowych Kancelaria wspiera klientów w toku postępowania egzekucyjnego. Doradca pomaga również poszukiwać rozwiązań polegających na odroczeniu w czasie płatności podatku – dla przykładu poprzez sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku. W trakcie postępowania egzekucyjnego pomagamy również zbadać prawidłowość i legalność realizowanych przez komornika czynności i stosowanych środków egzekucyjnych. W przypadku naruszenia prawa formułujemy skargi na czynności, jak również prowadzimy postępowania sądowo administracyjne w tego rodzaju sprawach.


Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia