Postępowania podatkowe

Oferta kancelarii w zakresie wsparcia klientów na etapie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i/lub sądy administracyjne obejmuje m.in.:  
  • po­moc w trak­cie kon­tro­li po­dat­ko­wych i skar­bo­wych, w tym kon­tak­ty z kon­tro­lu­ją­cy­mi oraz przy­go­to­wy­wa­nie pism i wy­ja­śnień; 
  • re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów w po­stę­po­wa­niach przed Izba­mi Skar­bo­wy­mi i Cel­ny­mi zmie­rza­ją­cy­mi do uchy­le­nia lub zmia­ny de­cy­zji wy­da­nej w I in­stan­cji;
  • przy­go­to­wy­wa­nie i skła­da­nie skarg do są­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych na de­cy­zje Izb Skar­bo­wych i Cel­nych, jak rów­nież przy­go­to­wy­wa­nie skarg ka­sa­cyj­nych i re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów przez Na­czel­nym Są­dem Ad­mi­ni­stra­cyj­nym; 
  • po­moc w opra­co­wa­niu we­wnętrz­nych pro­ce­dur na wy­pa­dek po­stę­po­wa­nia lub kon­tro­li po­dat­ko­wej;
  • przy­go­to­wywa­nie wnio­sków o uzy­ska­nie lub zmia­nę pi­sem­nych in­ter­pre­ta­cji prze­pi­sów pra­wa po­dat­ko­we­go.
Również po wydaniu decyzji podatkowych kancelaria wspiera klientów w toku postępowania egzekucyjnego. Doradca każdorazowo wskazuje także takie rozwiązania, które polegają na odroczeniu w czasie płatności podatku – dla przykładu poprzez sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku. W trakcie postępowania egzekucyjnego pomagamy również zbadać prawidłowość i legalność realizowanych przez komornika czynności i stosowanych środków egzekucyjnych, a w przypadku naruszenia prawa formułujemy skargi na czynności, jak również prowadzimy postępowania sądowo administracyjne w tego rodzaju sprawach.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia